Енергийна ефективност
  • В последно време, глобалният климат се променя. Разходите за енергия са много високи, а тенденциите са те да продължат да се увеличават. Затова пестенето на енергия е по-важно от всякога! Спрямо „Директив 2010/31/ЕС ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 май 2010 относно енергийните характеристики на сградите” сградният сектор допринася до 30% от глобалните годишни емисии на парникови газове и консумира до 40% от цялата енергия. С оглед на огромния ръст на ново строителство в икономически преход и липсата на ефективност на съществуващия сграден фонд в света, ако нищо не се направи, емисиите на парниковите газове от сградите ще се увеличат повече от 2 пъти през следващите 20 години. .

  • В днешно време хората прекарват по-голямата част от живота си в затворени помещения – сгради. Според някои проучвания времето прекарано в сградите се равнява на 90% от нашето ежедневие. Затова качеството на въздуха в затворените помещения има високо влияние върху здравословното състояние на тeхните обитатели. Постигането на комфортна микро среда е директно свързано с изграждането на качествена вентилация.

  • Постигането на благоприятен микроклимат е свързано с наличието на качествена вентилация, но също така е доказано, че значителна част от енергията, консумирана в сградите се губи именно през вентилационната система. Това има важни последици, както на ниво потребител, когато разходите трябва да бъдат направени, така и на стратегическо ниво, където се допринася за замърсяването на околната среда.Както редица изследвания, така и практиката показва, че редуцирането на енергийните разходи и повишаване ефективността на вентилационните системи, може да бъде осъществено посредством оползотворяване на отпадната топлина на изхвърляния от помещението въздух. Тук е мястото където трябва да споменем решението на Дамвент със климатични камери max.e.