Документация във връзка с процедура по избор на изпълнител

Документация във връзка с процедура по избор на изпълнител

Документация във връзка с процедура по избор на изпълнител за строително-монтажни работи за енергийно ефективни изолационни системи в сгради -Топлоизолационни системи от сандвич панели за външни стени и подове към външен въздух и покриви по договор № BG16RFOP002-6.002-0154-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

За да изтеглите Тръжната документация, моля, кликнете на линка по-долу:

тръжна документация2023.zip

gallery button See gallery

Contact Us