ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

Валидни от 01.06.2013 г.

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Настоящите Общи търговски условия (ОТУ) регламентират търговските договорни взаимоотношения между „ДАМВЕНТ” ООД и всяко лице, възложило на „ДАМВЕНТ” ООД изработка и доставка на вентилационно и климатично оборудване.
2. По смисъла на настоящите ОТУ посочените по – долу термини имат следното значение:
2.1 „Изпълнител” – „ДАМВЕНТ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102905523.
2.2 „Оборудване” или „съоръжение” – вентилационно и климатично оборудване, изработено от „ДАМВЕНТ” ООД.
2.3. „Възложител” - лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или е подписало писмен договор с Изпълнителя за изработка на конкретно съоръжение.
2.4 „Оферта” - предложение на Изпълнителя, отправено до клиент. Оферти на Изпълнителя са с валидност от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изпращането й до конкретния клиент, освен ако в самата оферта не е посочен друг срок.
2.5 „Потвърждение на поръчка” или „договор” - писмено волеизявление на двете страни, изпратено до другата страна по факс, е-mail или др.начин, с което Възложителят приема направеното с офертата предложение на Изпълнителя, а Изпълнителят потвърждава, че ще изработи и достави оборудването при посочените в потвърждението или договора условия. Неразделна част от „Потвърждение на поръчка” или „договор” са подписани от страна на Възложителя одобрени технически схеми на конкретното оборудване, технически описания, ако има такива и разпечатки от специализирания софтуер за избор DV_Select, ако за конкретното оборудване са предвидени такава.
2.6 Предаване на оборудването - предоставяне на изработеното съоръжение в държане на Възложителя, което се удостоверява с приемно - предавателен протокол, подписан от двете страни или техни представители.
2.7 Форс - мажорни обстоятелства - са обстоятелство или събитие, представляващо oбективна пречка за изпълнение задълженията на страните, изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непредсказуеми събития или фактори, независещи от волята или действията на страните и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване.
3. Настоящите ОТУ са задължителни за Изпълнителя и Възложителя и са неразделна част потвърждение на поръчката или нарочен договор, сключен между тях. Изменения и допълнения в тези Търговски условия могат да се правят по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
4. Приемането на Общите условия от Възложителя се извършва след запознаването му с тях, чрез подписването на нарочен договор или потвърждение на поръчка.
5. С приемане на Общите условия, Възложителят се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че лични данни по смисъла на ЗЗЛД, които предоставя или е предоставил, са предоставени доброволно и могат да бъдат ползвани за целите предвидени в настоящите ОТУ, в конкретния договор, потвърждение на поръчка и/или допълнително споразумение към тях.
6. Настоящите Общите условия са публикувани в страницата на “ДАМВЕНТ” ООД в интернет (www.damvent.com).

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕНТИЛАЦИОННО И КЛИМАТИЧНО ОБОРУДВАНЕ
1. Изпълнителят започва изработката на конкретното оборудване след подписването от страна на Възложителя на нарочен договор или „Потвърждение на поръчка“, с приложенията към тях и заплащане на 60% (шестдесет процента) от цената на конкретното съоръжение. След изпълнението на тези две условия започва да тече срокът на изпълнението на поръчката.
2. В случай, че в потвърждението на поръчката Възложителят е вписал допълнителни условия, същите не са задължителни за Изпълнителя, освен ако последният не ги приеме писмено.
3. Изпълнителят е длъжен да изработи и достави в уговорения между страните срок поръчаното оборудване, което по вид, количество и качество съответства на уговореното в „Договор“ или „Потвърждение на поръчка“ и одобрените от страна на Възложителя технически схеми на оборудването и разпечатки от специализирания софтуер за избор DV_Select, ако за конкретното оборудване са предвидени такава.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за закъснения при изработката и/или доставка и предаване на оборудването, поради възникнали форс – мажорни обстоятелства. В такива случаи срокът за изработка и/или предаване на оборудването се удължава с времето, през което е било налице съответното форс-мажорно обстоятелство.

III. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
1. Доставката на оборудването се осъществява по следните начини:
1.1 Когато транспортът е за сметка на Изпълнителя – в тези случаи, той се задължава да осигури за своя сметка и на риск за Възложителя транспорта на договореното оборудване до посочения в договора от Възложителя адрес/обект. В този случай Възложителят е длъжен да организира за своя сметка, разтоварването на оборудването на обекта. Освен ако не е уговорено друго и подписано писменно от двете страни, Изпълнителя не се ангажира за доставка на оборудването на обекта на Възложителя в конкретен час.
1.2 Когато транспортът е за сметка на Възложителя – в тези случаи, той се задължава да осигури за свой риск и сметка транспорта на договореното оборудване до своя обект. Всички разходи, свързани с товаро-разтоварната дейност при предаването на оборудването са за сметка на Изпълнителя. Условията на доставка са Франко завода на Дамвент ООД в гр. Бургас.
2. Предаването на оборудването става след подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. Право да подпише приемо-предавателния протокол от страна на Възложителя има единствено той, ако е физическо лице или законния му представител, ако е юридическо лице, както и изрично упълномощено от Възложителя трето лице, включително превозвачи и спедитори. За подписването на всеки приемо-предавателен протокол, Възложителят е длъжен, преди уговорената дата на предаване, да уведоми писмено, включително по факс или e-mail Изпълнителя, кое упълномощено лице ще получи оборудването. В случай, че Възложителят не изпълни задължението си по предходното изречение, Изпълнителят има право да откаже предаване на оборудването.
3. За готовността си да предаде готовото съоръжение Изпълнителят писмено, по факс, е-mail или др. начин уведомява, Възложителя.
3.1 Когато доставката е франко завода на Изпълнителя в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на уведомлението по предходната точка Възложителят е длъжен да се яви в завода на Изпълнителя, за да получи изработеното съоръжение.
3.2 Когато доставката е за сметка на Изпълнителя, Възложителят в 3 (три) дневен срок от получаване на уведомлението по т.3 е длъжен писмено да посочи ден, в който ще приеме оборудването на посочения от него адрес/обект. В този случай страните договарят писмено конкретния ден за доставка. В случай, че доставката следва да се осъществи до адрес/обект на територията на Република България, то конкретния ден за доставка следва да бъде в рамките на 10 (десет) дни, считано от датата на получаване на уведомлението по т. 3 от Възложителя.
4. Ако доставката не може да бъде извършена, не по вина на Изпълнителя или негови агенти, оборудването ще бъде съхранявано с грижата на добър стопанин на територията на завода на Изпълнителя. Също така, в тези случаи, Изпълнителят си запазва правото, на риск и за сметка на Възложителя да предаде оборудването за съхранение и пазене на трето лице. Взъложителят ще носи отговорност за всички разходи по съхранението, разтоварването, товаренето и доставката.
5. В случай, че Възложителят неоснователно не приеме оборудването в срок от 20 (двадесет) дни след получаване на уведомлението по т.3, то Изпълнителят, ако не се възползва от правото си да развали договора, има право, след като писмено уведоми Възложителя, да продаде произведеното оборудване на трето лице. В този случай, Възложителят ще трябва да изчака целият производствен процес на желаното от него оборудване отново.

IV. ЦЕНA И ФОРМА НА ПЛАЩАНЕ
1. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя, полагащото му се възнаграждение при реда, условията и срока, уговорени и описани в „Потвърждение на поръчка“ или в Договорa между двете страни.
2. Цената на оборудването и формата на плащане, предмет на тези условия се договарят индивидуално между двете страни и се записват надлежно в „Потвърждение на поръчка“ и/или в договора, ако е предвидено да има такъв.
3. При липса на допълнителни договорки, всички плащания се извършват както следва – аванс в размер на 60% от договорената цена – при сключване на договора, респективно подписване от страна на Възложителя на „Потвърждение на поръчка”, останалите 40% от дължимата сума – не по – късно от 2 (два) дни преди датата на доставка на изработеното съоръжение.
4. Освен ако не е договорено друго, цената на оборудването се заплаща в следната валута: за територията на Република България, цените са в „Български лева“(BGN), а за всички останали държави са в „Евро“(EUR). Съответната валута трябва да бъде упомената (записана) във всички съпътстващи сделката документи (Оферти, Проформа Фактура, Потвърждение на поръчка, Договори др.).
5. В случай, че между страните е договорено отложено плащане на цената на оборудването, то при забава от страна на Възложителя с плащане на дължима вноска с повече от 10 (десет) дни, считано от датата, на която задължението е следвало да бъде заплатено, то цялата дължима сума става предсрочно изискуема, независимо, че падежите за бъдещите вноски не са настъпили. В този случай Изпълнителят си запазва и правото да спре функционирането на съоръжението, включително и чрез активиране на предварително заложена настройка в системата за управление на оборудването. При условие, че Изпълнителят спре функционирането на съоръжението, то същият няма да носи каквато и да било отговорност за причинени на Възложителят или други трети лица вреди.

V. СОБСТВЕНОСТ НА ОБОРУДВАНЕТО, РИСКОВЕ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
1. Възложителят става пълноправен собственик на оборудването, след изплащането на пълната му стойност, независимо от факта на предаване на оборудването. До момента на пълното й изплащане, оборудването остава собственост на Изпълнителя.
2. До изплащане пълната стойност на оборудването Възложителят няма право да се разпорежда по какъвто и да било начин със полученото съоръжение, включително да го продава, да го преработва, обработва или слива с други вещи.
2.1 В случай, че Възложителят извърши, каквито и да било действия, водещи до преработка, сливане или комбиниране на оборудване, собственост на Изпълнителя с други вещи, то Изпълнителят придобива право на съсобственост върху новата вещ в съотношение на стойността на съоръжението, собственост на последния към другите вещи.
3. Ако спрямо оборудване, собственост на Изпълнителя, бъде наложен запор по изискуеми задължения на Възложителя към трети лица, то Възложителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Изпълнителя за настъпването на това обстоятелство.
4. От момента на приемането на съоръжението (независимо дали е изплатена пълната стойност на оборудването), Възложителят носи пълна имуществена отговорност в случаите на кражба, погиване или повреждане на оборудването, както и за причинени от оборудването вреди, на друго имущество или на трети лица, вкл. когато тези вреди са резултат от поведението на негови служители, на трети лица или пък се дължат на други обективни причини.
5. В случай на договорено между страните отложено плащане на цената на оборудването, законният представител на Възложителя – юридическо лице се задължава да поръчителства за задълженията на Възложителя за заплащане пълната цена на оборудването, обект на конкретния договор, както и за всички последици от неизпълнението на това задължение, включително за лихвите, неустойките и за разноските по събиране на вземането от кредитора „ДАМВЕНТ” ООД. В този случай поръчителят ще отговаря солидарно с Възложителя за изпълнение на задълженията му по договора.

VI. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
1. При приемане на оборудването Възложителят е длъжен да го прегледа и да направи всички възражения за видими дефекти, които следва да са отбелязани в приемо-предавателния протокол. В случай, че до 3 (три) дни от датата на получаване на оборудването, Възложителят не уведоми писмено Изпълнителя за несъответствие на оборудването с договореното, то ще се счита, че възложената работата е приета без възражения и поръчката е извършена според договореното.
2. Ако рекламацията е направена със закъснение или оборудването е преработено или обработено под някаква форма без писмено съгласие на Изпълнителя, то отговорността на Изпълнителя за продажба на вещ с недостатъци отпада.
3. За своевременно и основателно направени рекламации Изпълнителят има право на избор между разумно намаляване на цената, поправяне за негова сметка на оборудването или да замени оборудването с ново такова.
4. Гаранцията на изработеното съоръжение е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на предаване на същото и е валидна само срещу представяне на четливо и правилно попълнена гаранционна карта от страна на Възложителя.
4.1 Гаранцията на съоръжението от 24 (двадесет и четири) месеца важи само при извършена профилактика от страна на сервизните специалисти на „Дамвент” ООД в края на първите 12 (дванадесет) месеца при попълнена заявка за профилактика от страна на Възложителя или негов клиент. Профилактиката се заплаща от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на заявката е 20 работни дни от датата на получаване. Гаранционните условия на оборудването, предмет на тази поръчка са описани на уебсайта на Изпълнителя – www.damvent.com. С подписването на Договора или „Потвърждението на поръчка“, Възложителят декларира, че се е запознал с тях и ги приема.
5. Изпълнителят гарантира нормална работа на доставеното от него оборудване, при условията и изискванията, описани в придружаваща го инструкцията за експлоатация. В случай на открит дефект по време на гаранционният срок, Изпълнителят разглежда всяко искане и проверява оборудването предмет на тези условия или на допълнителен договор, за което се предполага, че е дефектно. Всяка повреда поради дефектен материал или дефект в изработката от страна на Изпълнителят се отстранява или по преценка на Изпълнителя безплатно се доставят нови материали, вместо установените от Изпълнителят дефектни такива.
6. Изпълнителят се задължава да отстранява всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок, с изключение на случаите, когато повредите и отклоненията са възникнали поради неправилен монтаж, неправилна експлоатация или неоторизирана намеса. Изпълнителят не носи отговорност за вреди или разходи, причинени или понесени във връзка с оборудването по този договор, при неговата експлоатация от Възложителя или от трети лица. В тези случаи Възложителят дължи на Изпълнителя цената на ремонта, командировъчни и транспортни разходи.
7. Гаранционната отговорност на Изпълнителя отпада и в случай, че оборудването е променено от Възложителят, неговите служители или трети лица, по какъвто и да е начин и, по каквато и да е причина.

VII. ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ
Изпълнителят си запазва правото да извършва промени в техническите параметри на оборудването, отразени в съответната техническа документация, като технически описания, схеми с посочени размери и тегло, технически разпечатки от софтуера за избор DV_Select и др., които промени водят до подобряване качеството на съоръжението, като в този случай извършените промени няма да се считат за отклонение на доставеното оборудване с първоначално договореното.
Опистелната част, илюстрации, технически описания, техничски разпечатки от софтуера за избор DV_Select, приблизителна оценка на изпълнението, размери и тегло, съдържащи се в документите, издадени от Изпълнителят, се считат само за насочващи и не са обвързващи Изпълнителя по никакъв начин. Политиката на „Дамвент” ООД цели продължаващи подобрения и право да променя дизайна по всяко време без предварително уведомление.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
1. При забава от страна на Възложителя, на което и да било плащане на цената на оборудването, съгласно договореното между страните, същият дължи на Изпълнителя неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от забавеното плащане на ден, за всеки ден забава, но не повече от 10% от цената на съоръжението.
2. В случай, че забавата по предходната точка продължи повече от 10 (десет) календарни дни, Изпълнителят има право да развали договора с изпращане на писмено уведомление до Възложителя, без да му дава подходящ срок за изпълнение, като в този случай Възложителят дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 30% от цената на съоръжението.
3. В случай, че Изпълнителят забави изработката на оборудването с повече от 15 (петнадесет) календарни дни, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на 0,5% от платените от Възложителя суми по договора на ден, но не повече от 10% от същите.
4. В случай, че Възложителят не се яви да получи оборудването в период от 15 (петнадесет) дни от датата на уведомлението на Изпълнителя по раздел III, т.3 от настоящите ОТУ, Изпълнителят начислява на Възложителя магазинаж (разходи за пазене и съхранение на оборудването) в размер на 50 евро на ден, до получаване на стоката.
4.1 В случай, че Възложителят не се яви да получи оборудването или неоснователно откаже приемането му с повече от 30 (тридесет) дни след уведомлението по раздел III, т.3, Изпълнителят има една от следните възможности:
4.1.1 Да развали настоящия договор с изпращане на писмено уведомление до Възложителя, без да му дава подходящ срок за изпълнение, като в този случай Възложителят дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 30% от цената на съоръжението, както и сумите по пазене и съхранение на оборудването (магазинаж). В случай че поръчаното оборудване е специфично (не стандартно за Изпълнителя) и е произведено по специално задание на Възложителя за конкретен обект, при разваляне на договора Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 50% (петдесет) процента цената на оборудването, както и сумите, начислени като магазинаж.
4.1.2 На риск и за сметка на Възложителя да предаде оборудването за пазене на трето лице.
5. В случай на разваляне на договора от страна на Изпълнителя поради виновно неизпълнение на задълженията на Възложителя, от сумите, подлежащи на връщане на Възложителя, Изпълнителят има право да задържи сумите, които му се дължат като неустойки и магазинаж.
6. В случай на разваляне на договора от страна на Изпълнителя поради виновно неизпълнение на задълженията на Възложителя за заплащане на цената на оборудването и при условие, че същото е било предадено на Възложителя, то Възложителят е длъжен в 3- дневен срок от разваляне на договора да върне за своя сметка съоръжението в завода на Изпълнителя във вида, в който го е получил. Ако в указания срок, Възложителят не върне съоръжението на Изпълнителя, то същият дължи на Изпълнителя неустойка за забава в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на съоръжението на ден, за всеки ден забава, но не повече от 20% от цената на същото.
7. Изпълнителят има право едностранно да прекрати договора си с Възложителя при възникване, на което и да било от следните обстоятелства:
7.1 Ако по отношение на Възложител – юридическо лице или трета страна има открито производство по несъстоятелност.
7.2 Ако по отношение на Възложител – юридическо лице или трета страна има започнала процедура по обявяване в ликвидация.

IX. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Съгласно Закона за здравословни и безопастни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, към които препраща той и с цел осигуряване на по-голяма сигурност, безопастност и намаляне на риска за здравето на хората при правилна експлоатация, при поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят предоставя информация относно правилният начин за инсталиране на оборудването. Инсталирането на оборудването изисква квалифицирани специалисти. Отговорност на Възложителя е да предприеме необходимите мерки за осигуряване на подходяща информация, съответстваща на оборудването и тя да бъде достъпна за всеки, на който Възложителят го доставя.

Х. УВЕДОМЛЕНИЯ
1. Всякакви документи, съобщения, уведомления и др. между страните, ще се считат за валидно извършени единствено и само, ако са в писмена форма и са изпратени до посочените в съответния договор (Потвърждение на поръчка) адреси, включително по факс или e-mai.
2. В случай на промяна на посочените адреси за кореспонденция по договора (Потвърждение на поръчка), всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата в седем дневен срок от промяната, като в противен случай документи, уведомленията, призовки и други, изпратени на стария адрес, ще се считат за получени с доказване на надлежното им изпращане.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. За всички неуредени в настоящите Общите търговски условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
2. При възникване на спорове по дадена поръчка или договор за продажба или доставка, страните ще ги уреждат доброволно и добронамерено. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд в гр. Бургас, Република България, като се прилага действащото българско законодателство.
3. В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи търговски условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали.
4. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани от „ДАМВЕНТ” ООД, като съответните изменения и допълнения влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя – www.damvent.com
5. Настоящите Общи търговски условия за изработка и доставка на вентилационно и климатично оборудване са изготвени от „ДАМВЕНТ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102905523, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,. кв. "Меден Рудник", бул. “Захари Стоянов” и влизат в сила от 01.06.2013 год.